Komisja Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Комиссия по лингвистической библиографии при Международном комитете славистов

The Commission on Linguistic Bibliography of the International Committee of Slavists

СЪЕЗДЫ
Тематические блоки, организованные
КОМИССИЕЙ ПО ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ БИБЛИОГРАФИИ


XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ В БЕЛГРАДЕ (2018)

Организация тематического блока Библиография по славистическому языкознанию в цифровом пространстве (Bibliografia językoznawstwa slawistycznego w przestrzeni cyfrowej)

ДОКЛАДЫ:

1. Zofia RUDNIK-KARWATOWA, Jakub BANASIAK, Marcin FASTYN, Paweł KOWALSKI, Zenon MIKOS (Варшава): Metody i narzędzia optymalizacji systemu informacji bibliograficznej z zakresu językoznawstwa slawistycznego iSybislaw (вводный доклад) [аннотация] [тезисы доклада]

2. Євгенія А. КАРПIЛОВСЬКА (Киев): Роль національних модулів у розвитку інформаційно-пошукової мови бази iSybislaw [аннотация] [тезисы доклада]

3. Olga KUBEŠOVÁ PENSDORFOVÁ, Jana PAPCUNOVÁ (Прага): Bibliografie české lingvistiky v číslech a v kontextu srbocharvátsko-českých vztahů [аннотация]

4. Оксана А. ОСТАПЧУК (Москва): Эквивалентность терминов и парадигматические отношения между ключевыми словами в многоязычной информационно-поисковой системе iSybislaw [аннотация] [тезисы доклада]

5. Anja POHONČOWA, Wito BEJMAK (Будишин): Zwjazanje Serbskeje bibliografije do digitalnych informaciskich systemow [аннотация] [тезисы доклада]

6. Яўгенiя ВОЛКАВА, Генадз ЦЫХУН (Минск): Беларуская мовазнаўчая славістычная бібліяграфія: гісторыя, напрамкі, перспектывы ў агульнаславянскім кантэксце [аннотация] [тезисы доклада]

ДИСКУССИЯ:

Валентина Г. КУЛЬПИНА (Москва)


XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ В МИНСКЕ (2013)

Организация тематического блока Информационно-поисковые языки в системе славистической информации iSybislaw – сегодня и завтра (Iнфармацыйна-пошукавыя мовы ў сiстэме славiстычнай iнфармацыi iSybislaw – сёння i заўтра)

ДОКЛАДЫ:

1. Zofia RUDNIK-KARWATOWA, Jakub BANASIAK, Zenon MIKOS (Варшава): Językowe problemy optymalizacji wyszukiwania informacji w systemie iSybislaw

2. Оксана А. ОСТАПЧУК, Maдина М. AЛЕКСЕЕВА (Москва): Многокомпонентные термины в научном дискурсе и в информационной системе славянского языкознания iSybislaw (на примере русского и польского языков)

3. Яўгенiя ВОЛКАВА (Минск): Праблемы беларускай лiнгвiстычнай тэрмiналогiï i пытанне о суаднасцi ключавых слоў (лiнгвiстычных тэрмнаў) у iSybislaw

4. Iwona ŁUCZKÓW (Вроцлав): Problem ekwiwalencji terminologii językoznawczej w świetle tradycji opisu języków słowiańskich (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego)

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

1. Генадзь ЦЫХУН (Минск)

2. Євгенія А. КАРПІЛОВСЬКА (Киев)


XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ В ОХРИДЕ (2008)

Организация тематического блока Современная система библиографической информации по славянскому языкознанию – настоящее и будущее (Nowoczesny system informacyjny bibliografii językoznawstwa slawistycznego – teraźniejszość i przyszłość)

ДОКЛАДЫ:

1. Zofia RUDNIK-KARWATOWA, Zenon MIKOS (Варшава): Nowoczesny system informacji slawistycznej: zadania, dotychczasowe wyniki i perspektywy rozwoju

2. Оксана А. ОСТАПЧУК (Москва): Информационно-поисковый язык и проблема эквивалентности ключевых слов славянского языкознания

3. Milica MIRKULOVSKA, Katerina ZDRAVKOVA (Скопье): Online Bibliography of Macedonian Language

4. Jana PAPCUNOVÁ (Прага): Processing of the Czech linguistic bibliography in the past and the present

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

1. Генадзь ЦЫХУН (Минск)

2. Євгенія А. КАРПІЛОВСЬКА (Киев)

3. Iwona ŁUCZKÓW (Вроцлав)