Komisja Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Комиссия по лингвистической библиографии при Международном комитете славистов

The Commission on Linguistic Bibliography of the International Committee of Slavists

OSIĄGNIĘCIA KOMISJI BIBLIOGRAFII LINGWISTYCZNEJ

  • Zespół Komisji Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (skład zespołu nie jest stały) wyróżnia się wysokimi kwalifikacjami, nieograniczającymi się do językoznawstwa slawistycznego. O poszerzenie kompetencji członków Komisji w zakresie zasad opracowywania bibliografii językoznawstwa slawistycznego, a także w zakresie polskich i międzynarodowych norm bibliograficznych, dbają specjaliści do spraw informacji naukowej, bibliografii oraz informatycy, poprzez udzielanie konsultacji i organizowanie szkoleń.
  • Komisja uczestniczyła w gromadzeniu danych bibliograficznych dotyczących językoznawstwa slawistycznego w Europie i na świecie (poza Polską) za lata 1992-1997. Materiały zostały zweryfikowane i zredagowane przez zespół pracowników Instytutu Slawistyki PAN pod kierunkiem Zofii Rudnik-Karwatowej. Wydano w postaci drukowanej 7 tomów Bibliografii językoznawstwa slawistycznego (Warszawa: SOW, 1995-2003; ostatni tom liczy 870 stron i obejmuje 7497 rekordów).
  • System informacji bibliograficznej językoznawstwa slawistycznego online iSybislaw jest związany instytucjonalnie z Instytutem Slawistyki PAN, jednak od początku jego funkcjonowania (od uruchomienia w 2007 r.) rozbudowa zbioru informacyjnego realizowana jest we współpracy (przy współudziale) z członkami Komisji, głównie językoznawcami z zagranicy. Współpraca ta polega przede wszystkim na opracowywaniu opisów bibliograficznych dokumentów, które opublikowano poza Polską. Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego obejmuje obecnie ponad 23 tysiące rekordów.
  • Komisja Bibliografii Lingwistycznej inicjuje i prowadzi prace nad stworzeniem efektywnego języka informacyjno-wyszukiwawczego systemu dokumentacyjnego. Organizuje spotkania członków zespołu i warsztaty naukowe, współorganizuje także międzynarodowe sesje i konferencje dotyczące nowoczesnej bibliografii językoznawstwa slawistycznego. Do ostatnich wydarzeń naukowych należą współorganizowane konferencje międzynarodowe: Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej – dziś i jutro (dwie edycje, Warszawa, 3-4.10.2013 i Warszawa, 8-9.10.2015), Українська термiнологiя i сучаснiсть (Terminologia ukraińska i współczesność) (Kijów, 22-24.04.2015), Slawistyka w przestrzeni cyfrowej (Warszawa, 5-6.09.2016), Wokół systemów informacyjno-wyszukiwawczych i słowotwórstwa (Warszawa, 8.09.2017) i międzynarodowe seminarium Бази даних i системи для потреб сучасного мовознавства (Bazy danych i systemy dla potrzeb współczesnego językoznawstwa) (Kijów, 13-14.06.2017). Artykuły oparte na tekstach referatów zamieszczone są w specjalnym, sprofilowanym tematycznie tomie czasopisma "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" (2014, t. 49), w czasopiśmie "Українська мова" (2016, 2017) oraz w tomach pokonferencyjnych (w druku).
  • Przejawem aktywności naukowej i organizacyjnej Komisji są tzw. bloki tematyczne na kongresach slawistów. Komisja Bibliografii Lingwistycznej była organizatorem bloków tematycznych podczas dwóch ostatnich kongresów: XIV Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Ochrydzie (10-16.09.2008) i XV Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Mińsku (20-27.08.2013). Teksty referatów wygłoszonych w Ochrydzie zostały opublikowane w czasopiśmie "Zagadnienia Informacji Naukowej” (2007, nr 2), referaty przedstawione w Mińsku wydano w czasopiśmie "Slavia Orientalis" (2013, nr 2 i 4).