Komisja Bibliografii Lingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Комиссия по лингвистической библиографии при Международном комитете славистов

The Commission on Linguistic Bibliography of the International Committee of Slavists

KONGRESY
Bloki tematyczne organizowane
przez KOMISJĘ BIBLIOGRAFII LINGWISTYCZNEJ


XVI MIĘDZYNARODOWY KONGRES SLAWISTÓW W BELGRADZIE (2018)

Organizacja bloku tematycznego Bibliografia językoznawstwa slawistycznego w przestrzeni cyfrowej

REFERATY:

1. Zofia RUDNIK-KARWATOWA, Jakub BANASIAK, Marcin FASTYN, Paweł KOWALSKI, Zenon MIKOS (Warszawa): Metody i narzędzia optymalizacji systemu informacji bibliograficznej z zakresu językoznawstwa slawistycznego iSybislaw (referat wprowadzający) [abstrakt] [streszczenie]

2. Євгенія А. КАРПIЛОВСЬКА (Kijów): Роль національних модулів у розвитку інформаційно-пошукової мови бази iSybislaw [abstrakt] [streszczenie]

3. Olga KUBEŠOVÁ PENSDORFOVÁ, Jana PAPCUNOVÁ (Praga): Bibliografie české lingvistiky v číslech a v kontextu srbocharvátsko-českých vztahů [abstrakt]

4. Оксана А. ОСТАПЧУК (Moskwa): Эквивалентность терминов и парадигматические отношения между ключевыми словами в многоязычной информационно-поисковой системе iSybislaw [abstrakt] [streszczenie]

5. Anja POHONČOWA, Wito BEJMAK (Budziszyn): Zwjazanje Serbskeje bibliografije do digitalnych informaciskich systemow [abstrakt] [streszczenie]

6. Яўгенiя ВОЛКАВА, Генадз ЦЫХУН (Mińsk): Беларуская мовазнаўчая славістычная бібліяграфія: гісторыя, напрамкі, перспектывы ў агульнаславянскім кантэксце [abstrakt] [streszczenie]

DYSKUSJA:

Валентина Г. КУЛЬПИНА (Moskwa)


XV MIĘDZYNARODOWY KONGRES SLAWISTÓW W MIŃSKU (2013)

Organizacja bloku tematycznego Języki informacyjno-wyszukiwawcze w systemie informacji slawistycznej iSybislaw – dziś i jutro (Iнфармацыйна-пошукавыя мовы ў сiстэме славiстычнай iнфармацыi iSybislaw – сёння i заўтра)

REFERATY:

1. Zofia RUDNIK-KARWATOWA, Jakub BANASIAK, Zenon MIKOS (Warszawa): Językowe problemy optymalizacji wyszukiwania informacji w systemie iSybislaw

2. Оксана А. ОСТАПЧУК, Maдина М. AЛЕКСЕЕВА (Moskwa): Многокомпонентные термины в научном дискурсе и в информационной системе славянского языкознания iSybislaw (на примере русского и польского языков)

3. Яўгенiя ВОЛКАВА (Mińsk): Праблемы беларускай лiнгвiстычнай тэрмiналогiï i пытанне о суаднасцi ключавых слоў (лiнгвiстычных тэрмнаў) у iSybislaw

4. Iwona ŁUCZKÓW (Wrocław): Problem ekwiwalencji terminologii językoznawczej w świetle tradycji opisu języków słowiańskich (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego)

WYSTĄPIENIA

1. Генадзь ЦЫХУН (Mińsk)

2. Євгенія А. КАРПІЛОВСЬКА (Kijów)


XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES SLAWISTÓW W OCHRYDZIE (2008)

Organizacja bloku tematycznego Nowoczesny system informacyjny bibliografii językoznawstwa slawistycznego – teraźniejszość i przyszłość (Современная система библиографической информации по славянскому языкознанию – настоящее и будущее)

REFERATY: 

1. Zofia RUDNIK-KARWATOWA, Zenon MIKOS (Warszawa): Nowoczesny system informacji slawistycznej: zadania, dotychczasowe wyniki i perspektywy rozwoju

2. Оксана А. ОСТАПЧУК (Moskwa), Информационно-поисковый язык и проблема эквивалентности ключевых слов славянского языкознания

3. Milica MIRKULOVSKA, Katerina ZDRAVKOVA (Skopje): Online Bibliography of Macedonian Language

4. Jana PAPCUNOVÁ (Praga): Processing of the Czech linguistic bibliography in the past and the present

WYSTĄPIENIA:

1. Генадзь ЦЫХУН (Mińsk)

2. Євгенія А. КАРПІЛОВСЬКА (Kijów)

3. Iwona ŁUCZKÓW (Wrocław)